Obavestenje o obradi linih podataka za vreme trajanja clanstva u Udruzenju gradana (UG),, BUDI HEROJ”. Ovo obavestenje o privatnosti linih podataka koristi se kao Izjava Udruzenju gradana „BUDI HEROJ” rukovaoca podacima o linosti.

Molimo Vas da procitate Izjavu o privatnosti podataka, pre davanja liănih podataka rukovaocu.

Udruzenje Gradana „BUDI HERO)”, kao politicka organizacija prikuplja Vase liăne podatke samo kao clana, iskljurivo na dobrovoljnom osnovu. Clanstvo u UG „BUDI HEROJ” je slobodno i dobrovoljno. Clanom UG „BUDI HEROJ” moze, pod jednakim uslovima utvraenim Statutom, postati svaki punoletan i poslovno sposoban drzavljanin Republike Srbije.
Sudije Ustavnog suda, sudije, javni tuzioci, Zastitnik gradana, pripadnici policije i pripadnici vojske, kao i druga lica cija je funkcija u skladu sa zakonom nespojiva sa clanstvom u politickoj stranci, ne mogu biti lanovi UG BUDI HERO!”.

UG „BUDI HEROJ” vodi evidenciju o svojim clanovima koja obavezno sadrzi: liăno ime i ime jednog od roditelja, prebivaliste i adresu i jedinstveni matiăni broj gradana clana Udruzenja gradana; datum uclanjivanja i prestanka clanstva. Evidencija clanova vodi se u pisanom obliku i kao jedinstvena centralna elektronska baza podataka. (clan 21.
Zakona o politickim strankama).

Ukoliko zelite da postanete clan UG „BUDI HEROJ” a ispunjavate uslove navedene u clanu 21. Zakona o politickim strankama, privatate Statut i Program, potrebno je da u pristupnici za ulanjenje tano i istinito popunite podatke koji se odnose na Vase liăno ime i ime jednog od roditelja, prebivaliste i adresu, jedinstveni matini broj gradana i datum udlanjivanja.

Podaci koji se odnose na: datum rodenja, pol, kontakt adresa, broj line karte, broj telefona (kuéni, mobilni i na poslu), i-mejl adresa, struna sprema, radni status (da li je lice zaposleno, student, penzioner, preduzetnik), radno mesto, firma u kojoj je lice zaposleno, sindikat kome pripada, zanimanje, ostala zanimanja, podatak o srpskoj slavi koju clan slavi, brano stanje, niste u obavezi da ucinite dostupnim.

Svrha prikupljanja Vasih podataka je vodenje tane evidencije clanova UG „BUDI HEROJ”. Evidencija sluzi i za ostvarivanje Vasih prava i obaveza kao clana, kao sto su: da budete birani i da birate, da ravnopravno ucestvujete u aktivnostima, da budete informisani o aktivnostima UG, da budete konsultovani o politickim temama, ili da ostvarujete druga prava predvidena Statutom i optim aktima UG ili obaveze kao sto su postovanje Statuta i odluka organa UG, placanje clanarine, itd.

Obrada svih podataka koristi se samo u navedene svrhe.

Evidencija clanova UG „BUDI HEROJ” sa podacima clanova vodi se u pisanoj i elektronskoj formi. Pristup podacima ima ovlasceno lice u administraciji UG. U elektronskoj formi podaci se nalaze u posebnom softveru namenjenom iskljucivo u tu svrhu. Svi podaci su zasticeni posebnom Sifrom. Svaka izmena, dopuna ili brisanje vr$i se samo na osnovu zahteva
davaoca podataka odnosno clana, i u skladu sa Statutom. Sve ove radnje vrse se na osnovu pismenog zahteva clana ili.
nadleznog organa UG.

Svaki clan kao fizicko lice na koga se odnose podaci ima pravo da bude obavesten o obradi podataka (clan 19. Zakona o zastiti podataka o licnosti), pravo na uvid (clan 20. ZZPL), pravo na kopiju (clan 21. ZZPL), kao i sva ostala prava predvidena zakonom.

Svaki clan kao fizicko lice na koga se odnose podaci ima pravo da opozove dozvolu za obradu podataka, kao i da bude obavesten o posledicama takvog opoziva.

Svaki clan kao fizicko lice na koga se odnose podaci ima pravo na zastitu u slucaju nedozvoljene obrade.

Svaki clan kao fizicko lice na koga se odnose podaci ima pravo na zastitu u svim drugim okolnostima tije bi nesaopstavanje licu na koje se odnose podaci, odnosno drugom licu bilo suprotno savesnom postupanju.

Potpisivanjem pristupnice, svojim potpisom dobrovoljno prihvatate način i svrhu obrade podataka u skladu sa članom 10.ZZPL, pod gore navedenim uslovima.

Sedište: Novi Sad

Adresa: Trg neznanog junaka 4

Telefon: +381 63 738-6-328

Copyright © 2024 | Developed by Gallica Studio©